Saturday, August 8, 2020
Home Tags Assassins

Tag: Assassins

You can pet cats in Assassin’s Creed Valhalla

Ubisoft dribbles various facts via Twitter Assassin’s Creed: Valhalla. This time it is very cute because you can pet cats in the game....

Assassin’s Creed concept art toont Chinese setting Assassin’s Creed Valhalla

Concept art has surfaced on Reddit for a possible future Assassin's Creed game set in China....

Ubisoft’s Ex-Creative Officer Dragon Age director canceled his King Arthur game...

An article has been published saying that Ubisoft was working on a King Arthur fantasy RPG...

Ubisoft’s Ex-Creative Officer Dragon Age director canceled his King Arthur game...

An article has been published saying that Ubisoft was working on a King Arthur fantasy RPG...

àøéê ääù ÷ ä ùì Assassin’s Creed Valhala ãìó | ...

îé øåöä ìäéåú åé ÷ éðâ? ääëøæä òì äîùç ÷ äáà áñãøä äàäåáä îáéú éåáéñåôè àéùùä äøáä ùîåòåú - åáéðéäï ùäîùç ÷...

Switch between men and women in Assassin’s Creed: Valhalla

Loose on boats (Image: Ubisoft) This fall we can get started with a new Assassin's Creed. We travel to the time of the Vikings...

Multiple Assassin’s Creed Games have reportedly been dropped or female lead...

A new article focusing on the internal issues of sexism and other abuse at Ubisoft reports...

MOST POPULAR

HOT NEWS